Skip to content Skip to footer

KVKK Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Markolabs Pazarlama  A.Ş.  (“Markolabs”) olarak, site ziyaretçilerimize, müşterilerimize ve üyelerimize ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na, yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel veri nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.  Markolabs Pazarlama  A.Ş  (“Markolabs”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Topluyoruz?

Kişisel verileriniz MARKOLABS’e ait internet sitelerinde yer alan iletişim, üyelik ve benzeri çevrimiçi formlar (söz konusu formlar için gerekli olan bilgilerin yanı sıra kendi rızanız ile eklediğiniz geri bildirim ve benzeri içeriklere haiz bilgileriniz), müşteri hizmetlerimiz aracılığı ile paylaşğınız bilgileriniz, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak,  belirtilen amaçlarla sınırlı olarak mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde toplanır ve Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

3. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenebilir?

Toplanan kişisel verileriniz, MARKOLABS tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;

 • – MARKOLABS tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve MARKOLABS politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
 • İnternet sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirilebilmesi,
 • – Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • – Sizlerin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,
 • –  İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,
 • – MARKOLABS’in, İş Ortaklarının ve MARKOLABS ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • – MARKOLABS tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • – MARKOLABS’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • – MARKOLABS tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • – Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında şirketimiz içerisinde kamera görüntülerinin kaydedilmesi;
 • – Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • – Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca sizleri tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, gibi bilgilerinizin kaydedilmesi,
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sistemimizde kayıt altında tutulması;
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
 • – Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
 • – Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • – Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin sağlanması,
 • – Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
 • – Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • – Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • – Açık rızanız kapsamında, sizinle iletişime geçmek, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimlik ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler MARKOLABS tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir.

4. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak;

 • Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,
 • İnternet sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,
 • – Hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik, sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda
 • – Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • – Sizlerin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,
 • İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,
 • – MARKOLABS’in İş Ortaklarının ve MARKOLABS ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • – MARKOLABS tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • – E-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri, bulut hizmetleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.
 • – MARKOLABS’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

 • – MARKOLABS, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin ve ticari ilişkilerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre ve ticari ilişki süresi boyunca saklayacaktır. KVKK 7/1 işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
 • – Buna ek olarak, MARKOLABS, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

6. Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak,  Kanun’un 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • – Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • – Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • – Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • – Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • – Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • – Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • – Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz iş bu aydınlatma metninde yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.